Broccoli Stalk (4 stalks)

$4.08

Approximately 4 fresh broccoli stalks.